การศึกษาปัญหาทางกลศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคำนวณทางคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เยาวลักษณ์ วาหะรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสงค์ เกษราธิคุณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาทางด้านกลศาสตร์เรื่องของการแกว่งแบบเชิงเส้นในหนึ่งมิติและสองมิติ ได้แก่ การการแกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย, การแกว่งแบบฮาร์มอนิกในสองมิติ, การแกว่งแบบหน่วง, การแกว่งด้วยแรงบังคับ และการเกิดเรโซแนนซ์ในระบบของการแกว่ง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการนำสมการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งค่อนข้างยากในการทำความเข้าใจ เนื่องจากผู้เรียนมักจะมองไม่เห็นภาพพจน์ของการเคลื่อนที่ แต่เมื่อนำโปรแกรมการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ MATLAB ซึ่งใช้งานได้ง่ายและสะดวกมาช่วยในการแก้สมการอนุพันธ์ทางคณิตศาสตร์ คำนวณและแสดงผลในรูปของกราฟต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนที่สนใจในวิชาฟิสิกส์มีความเข้าใจและมองเห็นภาพพจน์ในเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น