การศึกษาผลของเชื้ออี-โคไลและโคลิฟอร์มในน้ำที่ผ่านการดิสชาร์จไฟฟ้าแบบจุดไปยังระนาบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพรัตน์ กล่ำคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัฒน์ชัย เทพนวล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดิสชาร์จไฟฟ้าแบบมีไดอิเล็กตริกขวางกั้น ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะการดิสชาร์จไฟฟ้าแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการดิสชาร์จไฟฟ้าโดยประยุกต์ให้ขั้วไฟฟ้าเป็นแบบจุดไปยังระนาบ โดยมีจานแก้วและน้ำในจานแก้วเป็นไดอิเล็กตริกกั้นอยู่ ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับ 0 15 กิโลโวลต์ เงื่อนไขที่เหมาะสมถูกเลือกที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่ 11.2 กิโลโวลล์ ระยะห่างระหว่างขั้วกับผิวน้ำ 5.5 มิลลิเมตร ผลการศึกษาพบว่า เชื้อ อี โคไล ในน้ำจำนวน 25 มิลลิลิตร มีเชื้อเริ่มต้น ตัวต่อมิลลิลิตร ใช้เวลาในการดิสชาร์จ 3 5 และ 7 นาที สามารถกำจัดเชื้อ อี โคไล เหลือเพียง และ ตัวต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อคิดเป็นร้อยละการกำจัดเท่ากับ 45.97 44.44 และ 34.50 ของเชื้อเริ่มต้น