การศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลายและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีผลต่อขนาดของเส้นใย นาโนพอลิอะไครโลไนไตรล์ที่ได้จากการปั่นโดยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญชรี ดอกจันทร์ ดวงรัตน์ มาตย์สาลี กันทิมา ขำทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณิธาน วนากมล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อขนาดและลักษณะของเส้นใยนาโนพอลิอะไครโลไนไตรล์(PAN) ที่ได้จากการปั่นด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง โดยเตรียมสารละลายพอลิเมอร์จากการละลายพอลิอะไครโลไนไตรล์ในไดเมทิลฟอร์มาไมด์(DMF) ที่ความเข้มข้นต่างกัน: 12wt%, 14wt% และ 16wt% และปั่นเส้นใยที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าต่างกัน: 15kV, 17kV และ 19kV เส้นใยที่ได้จากการปั่นจะสานกันเป็นแผ่น จึงนำแผ่นนั้นไปตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ผลจากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าขนาดของเส้นใยจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นและความต่างศักย์ไฟฟ้าจะไม่มีผลต่อขนาดของเส้นใย สำหรับที่ความเข้มข้นของสารละลาย 12wt% จะพบลูกปัดอาจเนื่องมาจากความเข้มข้นของสารละลายต่ำ