การศึกษาการยกตัวของตัวเก็บประจุแบบอสมมาตร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชัย หัสดร สุเนตร สุขทวี ตุลยดา สุดกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุภัทร ดิษรัฐกิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวเก็บเก็บประจุแแบอสมมาตรประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.032 mm (48 gauge wire) และแผ่นกระดาษอะลูมิเนียม ทำให้หน้าที่เป็นขั้วของตัวเก็บประจุ แผ่นกระดาษอะลูมิเนียมจะหุ้มโครงไม้บอลซา ซึ่งมีพื้นที่ผิวมากกว่าจากเส้นลวด เส้นลวดทองแดงอยู่ห่างจากขอบของแผ่นกระดาษอะลูมิเนียมประมาณ 3.4 cm เมื่อต่อกับแหล่งกำเนิดความต่างศักย์ประมาณ 20 kV จะเกิดแรงกระทำต่อตัวเก็บประจุแบบอสมมาตรนี้ ในทิศทางจากแผ่นกระดาษอะลูมิเนียมไปยังเส้นลวด ซึ่งอธิบายด้วยปรากฏการณ์บีเฟลด์ บราวน์ ในการศึกษาปรากฏการณ์นี้ได้ออกแบบตัวเก็บประจุแบบอสมมาตร 2 ลักษณะ แบบแรกให้แผ่นกระดาษอะลูมิเนียมกางออก แผ่ขนานกับแนวระนาบ ส่วนอีกแบบหุบแผ่นอะลูมิเนียมเข้าหากัน อยู่ในแนวดิ่ง ปรากฎว่าแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเก็บประจุแบบอสมมาตรที่กางแผ่นอะลูมิเนียมออก ไม่สามารถยกตัวขึ้นเหนือพื้นได้ ในขณะที่เมื่อหุบแผ่นอะลูมิเนียม แรงที่กระทำต่อตัวเก็บประจุแบบอสมมาตรนี้ มีค่ามากกว่าน้ำหนัก และสามารถยกตัวขึ้นเหนือพื้นได้