ตะลุยความน่าจะเป็นในเมืองมายากล Probability in Magic city

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา พันธกิจเจริญกุล

  • ฐิตาภา เขมกวัฒน์

  • ชิดชนก ลีลาพากเพียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรา หรูจิตตวิวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทั้งนี้การผลิตสื่อการเรียนรู้ก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่สื่อการเรียนรู้นั้นต้องเน้นให้ผู้ใช้เข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด อาจจะใช้ภาพประกอบ ช่วยในด้านความคิดด้วย ทางผู้จัดทำเห็นว่า สื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้มีมากมาย แต่มีสื่อไม่มาก ที่จะสามารถทำให้ผู้ใช้เข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอได้อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะวิชา คณิตศาสตร์ ซึ่งทางผู้จัดทำได้สนใจในเรื่องของความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยตรง เมื่อเราเจอปัญหา แล้วต้องตัดสินใจเลือกหนทางที่ดีที่สุด เลือกหนทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด นอกจากนี้เรื่องความน่าจะเป็น ยังเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อๆไป เช่น การแจกแจงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด หรือที่เรียกว่า Sample Space เพราะฉะนั้น หากเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้แล้ว การที่จะเข้าใจในเรื่องอื่นก็คงจะเป็นไปได้ยากเช่นกัน ทางผู้จัดทำจึงอยากจะพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยนำเสนอบทเรียนในรูปแบบของการ์ตูนAnimation และให้ผู้เรียนได้มีการตอบโต้กับสื่อ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนและไม่เบื่อในการเรียน สามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโปแกรม “ตะลุยความน่าจะเป็นในเมืองมายากล” เพื่อเป็นสื่อเสริม การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.ปลาย สามารถประกอบการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือสื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Studing in class is not enough for students, now because some of the subjects they learn need to practice a lot after class. Reading a book sometimes make students bored and don't understand because they can't imagine how and what the book says like. Probability is one of the most hard to understand topic because it needs a lot of imagination so that learners can solve the problems. We think that if we can make some software that have a picture or animation that make students more understand, it would be a great thing. The most important purpose of this software is to make the learner more understand about probability. We use a lot of picture and animation to make learners understand and make the program beautiful to create mood for learners. We hope that this software will be useful for every learners.