ระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงษ์ จันทร์มณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรนุช พันโท

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการศึกษาเอกเทศนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลา สะดวกในการให้แต่ละฝ่ายค้นหาข้อมูลนักเรียน รายงานข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์รายงานข้อมูลนักเรียนในแต่กลุ่ม (กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา, กลุ่มปกติ, กลุ่มที่ควรส่งเสริม) ในรูปของสถิติ เพื่อที่จะให้ฝ่ายต่าง ๆ นำข้อมูลไปใช้ช่วยในการตัดสินช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อนำไปใช้กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ต้องการและสนใจซึ่งได้มีการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาช่วยในการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาอย่างแท้จริง Abstract: The project studies this individual has the objective ,for lead the computer comes in to help for develop information care system helps school student develops the magic, give born the quickness, in time, convenient in each alms seeks student data, data side report differs, including, analyze data student report in but, group , (the group risks/get into trouble ,the group is usual ,the group that should encourage ) in a picture of the statistics ,in order to ,give the faction differs, lead the data goes to use help in helping student in the school and in rows development system meditation for apply with other school, that want and take an interest which, have system lead supports the making a decision comes to help in alms scholarship meditation to a student who gets into trouble in about [story] the depletion is in a hurry the fund in the education actually.