ระบบวิเคราะห์ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยนุพล ยะแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบวิเคราะห์ผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นระบบที่จัดทำให้กับเจ้าของเว็บไซต์ได้ใช้บริการเพื่อเก็บสถิติข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นของตนเอง โดยระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน (Unique Visitor) ข้อมูลเว็บบราวเซอร์ระบบปฏิบัติการ ความละเอียดของหน้าจอ ไอพีแอดเดรส ประเทศของผู้เข้าชม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่าเป็นอย่างไร โดยเจ้าของเว็บไซต์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนา ปรับปรุง เนื้อหา ข่าวสารของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพหรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมการเข้าชมและความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Abstract: Web traffic analysis system built for webmaster who would to collecting statistics of website visitors. Systems will collect data and statistics of visitors such as unique visitors, browser, operating systems, resolution, ip address, country etc. These information make webmaster to know about their visitors and target. Webmaster can use these information for adjust website content to meet visitors behavior and needs.