หิมพานต์ออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรุติ แปงสุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วาสนา สันติธีรากุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงการศึกษาภาคนิพนธ์เกมหิมพานต์ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมเกม 2 มิติออนไลน์ ที่สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับการสร้างโปรแกรมเกม โดยได้นำเอาเกมเอนจินมา (Engine) ช่วยในการสร้างเกม 2 มิติ ซึ่งพัฒนาโดยภาษา Visual C ++ และข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการใช้งานเอนจินในการสร้างโปรแกรมเกม โปรแกรมเกมหิมพานต์ออนไลน์นี้เป็นเกมแนวผจญภัย (Adventure) มีมุมมองการเล่นแบบบุคคลที่ 3 (Third Person) สามารถเล่นได้บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป้าหมายคือการแย่งชิงแก้ววิเศษสามดวง จาก ครุฑ คนธรรพ์ แล้วก็พญานาค ภายในเกมยังส่งเสริมให้เด็กได้ทำความดีกับภารกิจต่าง ๆ ในเกมอีกด้วย Abstract: Project education studies term Himapan online game , there is the objective for build 2 game dimension programs is online , at can play on the computer on internet network. For building program the game, by get lead take the game leans to come to Engine, help in building 2 dimension game online. Develop by the language Visual C ++, and the limitation of the computer at can support the usability lean in building program the game. Game Himapan Online program this is game takes adventure. There is view playying point like 3rd persons (Third Person). We can play on internet network the aim is seizing glass magic three, from garuda, Gandharvas and King of Nagas. Within the game still encourage can give a child does the goodness and the duty differ in the game as well.