ระบบทำนายทิศทางและความเร็วของกลุ่มเมฆ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพธวัช กิจอุดมรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบทำนายทิศทางและความเร็วของกลุ่มเมฆ (Cloud Direction And Velocity Prediction) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการสกัดเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม รูปแบบการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆ และเพื่อทดสอบความถูกต้องของการหาค่าเฉลี่ยทั้ง 3 แบบ คือ ค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา (Mean) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean Square) และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Mean) โดยมีพื้นที่ของเมฆเป็นตัวถ่วง ซึ่งพบว่าการทำนายโดยใช้ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองมีความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยมีความผิดพลาด 23.40% ส่วนค่าที่ผิดพลาดมากที่สุดคือ ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 23.91%