สมบัติการตรวจจับไอแอลกอฮอล์ของดีบุกออกไซด์ที่เจือด้วยทองคำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภณัฐ ทาศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผ่องศรี มังกรทอง

  • สุภาพ ชูพันธ์

  • อัจฉราวรรณ กาศเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดีบุกออกไซด์ เป็นสารกึ่งตัวนำ ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถนำมาใช้เป็นเซนเซอร์ก๊าซได้ ในการศึกษานี้ผงดีบุกออกไซด์ถูกนำมาบดผสมรวมกับทองคำ ในอัตราส่วน 90 : 10 โดยมวล แล้วนำไปอัดเป็นรูปทรงกระบอกกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 2–3 มิลลิเมตร หลังจากนำไปเผาเซนเซอร์ก๊าซถูกสร้างโดยนำมาติดขั้วทองแดงพร้อมกับติด Heaterเข้าไปภายในท่อทรงกระบอก จากนั้นเซนเซอร์ก๊าซถูกนำไปทดสอบในไอของ แอลกอฮอล์ 2 ชนิดได้แก่ ไอของเอทานอล และไอของเมทานอล ที่ค่าความเข้มข้นต่างๆ โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้า