การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอน ด้วยวิธีไพโรซอล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประไพวรรณ สันวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของสารแม่เหล็กชนิด นีโอดิเมียม เหล็ก โบรอน ด้วยวิธีไพโรซอล โดยทำการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศของอาร์กอน ใช้สารละลายผสมของนีโอดิเมียมอะซิเตตไฮเดรต เหล็กไนเตรต และกรดบอริค ในอัตราส่วนของอะตอม 2 : 14 : 1 เป็นสารละลายตั้งต้น ทั้งนี้ได้ศึกษาถึงผลของความเข้มข้นของสารละลายตั้งต้นและอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาต่อลักษณะรูปร่าง ขนาด และการเปลี่ยนเฟสของอนุภาค โดยการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(SEM) และเครื่องวิเคราะห์การกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ (EDS) ซึ่งพบว่า อนุภาคที่สังเคราะห์ได้ก่อนนำไปเผามีลักษณะเป็นทรงกลม ขนาดของอนุภาคแปรผันตามรากที่สามของความเข้มข้นของสารละลายตั้งต้น มีอะตอมของธาตุนีโอดิเมียม เหล็ก และโบรอนเป็นองค์ประกอบ ในอัตราส่วน 2.1 : 14.0 : 2.8 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนที่ใช้เตรียมสารละลายตั้งต้น