การศึกษา ออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนภณ บุญพลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ โดยศึกษาจลนศาสตร์การอบแห้งและสีของผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้ง เครื่องอบแห้งประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 2 ส่วน คือ ตัวสะสมความร้อน (solar collector) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.86 เมตร และส่วนของห้องอบแห้ง (cabinet dryer) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.75 เมตร จากการทดสอบเครื่องอบแห้งโดยทดลองอบแห้งปลาหมึกกล้วยแบบชั้นบางพบว่าตัวสะสมความร้อนสามารถเพิ่มอุณหภูมิของอากาศที่ใช้ในการอบแห้งสูงสุดได้ประมาณ 60 องศาเซลเซียสที่เวลา 11.30 น. และสามารถอบปลาหมึกกล้วยจากความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 85 มาตรฐานเปียกจนเหลือความชื้นสุดท้าย ร้อยละ 6 มาตรฐานเปียก ภายในเวลา 2 วัน เมื่อทดสอบสีของปลาหมึกหลังการอบแห้งพบว่ามีค่า L* a* และ b* เท่ากับ 43.13 1.078 15.86 2.800 และ 23.47 2.746 The objectives of this work are to study design construct and test the solar tunnel dryer. Drying kinetics and color change of dried squids are determined experimentally. The dryer composes of the two main parts: a solar collector in size of 0.30 1.86 metres and a cabinet dryer in size of 0.30 0.75 metres.In this work thin layer drying of squids is used for testing the dryer. The experimental datas show that the solar collector of 0.56 m2 can increase the maximum drying temperature to 60 at the time of 11.30 a.m. The moisture content of squids can be decrease from the initial content of 85 %(wb) to the final moisture content of 6 %(wb) within 2 days. The color of the dried squids is represented by a L* value of 43.13 1.078, an a* value of 15.86 2.800 and a b* value of 23.47 2.746.