การชักนำให้เกิดยอดของฟักทองลูกผสมโดยใช้เทคนิค Thin Cell Layer

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เบญจวรรณ สาคเรศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมสุข มัจฉาชีพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาอิทธิพลของ BAP ต่อการเกิดยอดจากชิ้นส่วนต่างๆ ของต้นกล้าฟักทองลูกผสม (Cucurbita maxima Duchesne. cv. Delica) โดยใช้เทคนิค TCL พบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนบนอาหารสูตร MS ที่เติม BAP 1 5 มก./ล ทำให้ชิ้นส่วน ราก ลำต้นใต้ใบเลี้ยง และใบเลี้ยง เกิดเป็น nonorganogenic friable callus ขณะที่ปลายยอด และตาข้างเกิดเป็น organogenic compact callus การย้ายยอดไปเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม BA 0.1 mg/l ทำให้ยอดพัฒนาเป็นปกติ โดยชิ้นส่วนตาข้างตอบสนองได้ดีที่สุดในอาหารที่เติม BA 3.0 mg/l (ความถี่ในการเกิดเท่ากับ 49.2 เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนยอดเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ยอด) The effect of benzylaminopurine (BAP) was investigated on in vitro shoot proliferation from various seedling explants of Cucurbita maxima Duchesne. cv. Delica., using transverse thin cell layer (tTCL) method. The explants (0.3 0.5 mm. thick) were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium containing varying concentration of BA ranging from 1 to 5 mg/l. Friable nonorganogenic calli were induced from root, hypocotyl and cotyledon explants while compact organogenic calli were induced from shoot tips and axillary buds explants. The highest shoot regeneration frequency(49.2%) and mean number (3.52) of shoot per explant were achieved from axillary bud explant cultured on MS induction medium containing 3 mg/l BAP for 4 weeks prior to transfer to develping medium with 0.1 mg/l BAP.