ผลของยาไมโตไมซิน ซี ต่อการแบ่งเซลล์ของเซลล์ตับ HC-04

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดำรัสศิริ สัจจาธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัมพร ทองกู้เกียรติกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาวิธียับยั้งการแบ่งเซลล์ของเซลล์ตับ HC 04 โดยใช้ยาไมโตไมซิน ซี ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ โดยทำการทดลอง 2 วีธี คือ 1.ให้ยาไมโตไมซิน ซี กับเซลล์ตับ HC 04 ที่เป็นเซลล์เดี่ยว เป็นเวลา 28 วัน 2. ให้ยาไมโตไมซิน ซี กับเซลล์ตับ HC 04 ที่เป็นเซลล์monolayer เป็นเวลา 28 วัน เมื่อเปรียบเทียบที่ความเข้มข้นเดียวกันพบว่า วิธีที่ให้ยาไมโตไมซินซี กับเซลล์ตับ HC 04 ที่เป็นเซลล์เดี่ยว สามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเซลล์ตับ HC 04 ได้ดีกว่าวิธีให้ยาไมโตไมซินซี กับเซลล์ตับ HC 04 ที่เป็นเซลล์ monolayer จากผลการทดลองนี้จึงสามารถใช้ในงานวิจัยขั้นสูง เช่น การศึกษาผลของยาที่มีต่อสปอโรซอยต์ การคิดค้นวัคซีนป้องกันไม่ให้สปอโรซอยต์เข้าไปเจริญเติบโตในตับของคน เป็นต้น Abstract: The aim of this study is study the inhibitory effect of mitomicin C which was an antitumor antibiotic agent and inhibits DNA replication on the proliferation of HC 04 cell cultures with 2 methods : treated mitomicin C in HC 04 suspension cells for 28 days and in HC 04 monolayer cells for 28 days.Mitomycin C could inhibited the proliferation in the suspension cells more than in monolayer cells. The result of this study suggest that mitomycin C could inhibit proliferation of HC 04. so the ratio of number of HC04 and number of sporozoites are equal.