การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนสองมิติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรษกร แก้วพระอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพร ชัยศรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณพื้นที่สำรวจในจังหวัดสุโขทัย ได้มีแนวการสำรวจทางด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนสองมิติ ยาว 14.7 กิโลเมตรและในอดีตผลจากการแปลความหมายคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนสองมิติ ในครั้งนั้นประสบความล้มเหลวในการบ่งชี้แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการนำเอาข้อมูลการสำรวจคลื่นไหว สะเทือนแบบสะท้อนสองมิติที่ได้จากการสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2525 มาประมวลผลข้อมูลใหม่ โดยอาศัยหลักการประมวลผลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนสองมิติพร้อมทั้งกระบวนการแบบใหม่และโปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ภาพตัดขวางโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ดีที่สุด สามารถนำไปแปลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนใหม่อีกครั้งเพื่อนำไปบ่งชี้แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ In 1982, the geophysics survey namely 2D seismic reflection was investigated in Sukhothai province with the survey line 14.7 kms long and the geological interpreted result was fail to indicate oil and natural gas resource. Thus this study is using seismic reflection data from this line to reprocess by using the 2D seismic reflection principle combine with new techniques and new effective software. For the best seismic section should be valuable and useful in seismic interpretation to indicate oil and natural gas resource.