การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมบนโทรศัพท์มือถือ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อักมาล เบ็ญหาวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรม “พจนานุกรมบนโทรศัพท์มือถือ” เป็นโครงงานที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาจาวาบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโปรแกรมที่สามารถรองรับการใช้งานพจนานุกรมบนโทรศัพท์มือถือ โครงงาน “การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมบนโทรศัพท์มือถือ” ได้นำฐานข้อมูลคำศัพท์มาใช้เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต การออกแบบโปรแกรมเน้นให้ง่ายต่อการใช้งานโดยใช้พื้นฐานความคุ้นเคยของการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบโดยผู้ใช้งานด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้นจากกระบวนการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพดังกล่าว พบว่าโปรแกรมพจนานุกรมบนโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถนำไปใช้ในการค้นหาคำศัพท์ได้