การพัฒนาหุ่นยนต์กิ้งกือเบื้องต้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปพน รังสิมาเทวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาคลื่นการเดินของกิ้งกือและนำความรู้ที่ได้มาออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์กิ้งกือ จากทฤษฎีคลื่นการเดินของกิ้งกือ เมื่อพิจารณาจากด้านล่างขึ้นมา พบว่าขากิ้งกือมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายกับคลื่นเสียงตามขวางในอากาศขณะที่ เมื่อพิจารณาจากด้านข้าง พบว่าขากิ้งกือมีลักษณะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งครึ่งวงกลมคว่ำวางต่อกัน แต่ละขาเคลื่อนที่เป็นการรวนครึ่งวงกลมเทียบกับตัวของกิ้งกือ เราจึงใช้โปรแกรม AUTOCAD ในการออกแบบขาหุ่นยนต์กิ้งกือ โครงสร้างประกอบด้วยลำตัว ขา และสายพานเป็นรูปครึ่งวงกลม ต่อมาได้ศึกษาความเป็นไปได้ด้วยการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม 3D Studio Max เพื่อตรวจสอบการทรงตัวของหุ่นยนต์ ในการออกแบบหุ่นยนต์กิ้งกือ เรา พิจารณาจำนวนขาหุ่นยนต์เป็นตัวแปร เริ่มจากข้างละ 3 ขา พบว่าไม่สามารถทำให้หุ่นยนต์ทรงตัว ขณะที่ เมื่อให้จำนวนขาตั้งแต่ข้างละ 5 ขาขึ้นไป ปรากฏว่า หุ่นยนต์สามารถทรงตัวได้ หลังจากนั้น เราได้พิจารณาการเคลื่อนที่ขาหุ่นยนต์ที่มองจากด้านข้าง พบว่ามีการเคลื่อนที่วนเป็นครึ่งวงกลมเทียบกับลำตัวของหุ่นยนต์ และเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นมา ขาหุ่นยนต์มีการเคลื่อนที่เป็นคลื่นตามยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลา และขาดทักษะที่จำเป็น ทำให้ผลงานยังไม่สมบูรณ์ ก่อนที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์กิ้งกือจริง ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป ได้แก่ การทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า และความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ของขาหุ่นยนต์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน อาทิเช่น การค้นคว้าข้อมูล การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ