ซอฟท์แวร์การออกแบบโครงข่ายยุคหน้าให้มีความทนทานสูง : r-ngnSoft

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิยศ วิมลกิตติวัฒน์

  • ปิยะนันท์ สัตยภิวัฒน์

  • กลิกา สุขสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชาวน์ดิศ อัศวกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความน่าเชื่อถือของโครงข่ายเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า ซอฟท์แวร์นี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้าให้มีความทนทานสูง บนพื้นฐานของเทคโนโลยี IP และ MPLS ซอฟท์แวร์ประกอบด้วยโมดูล 2 โมดูล ได้แก่ โมดูลการออกแบบโครงข่าย ทำหน้าที่คำนวณขนาดความจุของโครงข่ายที่เหมาะสมที่สุดโดยสามารถให้บริการได้ตามระดับคุณภาพการให้บริการ แม้ว่าอุปกรณ์ในข่ายเชื่อมโยงได้รับความเสียหายทั้งการถูกทำลายแบบสุ่ม และการถูกทำลายอย่างจงใจ โดยมีจุดเด่นในกระบวนการออกแบบคือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม ในการออกแบบ เพื่อให้ระบบโครงข่ายมีความคงทนสูง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมดังกล่าวจะสามารถหาขีดความสามารถในการส่งข้อมูลสูงสุดของระบบ ในกรณีที่อุปกรณ์ในระบบถูกทำลายในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้จะมีการพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้ทางกราฟิก โดยมีรูปแบบการใช้งานง่าย อันจะนำไปสู่การใช้งานออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้าด้วยซอฟท์แวร์นี้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต Network reliability is the key factor for all next generation network (NGN) providers. This software, r ngnSoft, is developed as a tool of robust IP/MPLS next generation network design. The software consists of two modules, design module and GUI module. The design module is an optimal network capacity allocation module in order to achieve the desired quality of service in case of fault occurrences in the network. Network faults include both random faults and deliberate fault. The advantage of r ngnSoft is applying the method of game theory to indicate the maximum flows of the network and upgrade it to a robust one. Moreover, the software interface is user friendly via GUI and, consequently, leads to be an effective practical software in the future.