การประยุกต์ใช้กล้องขนาดเล็กสำหรับเว็บ (Webcam)เพื่อทดแทนและลดต้นทุนเครื่องมือในการวัดทางวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ กุลนิรันดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน “การประยุกต์ใช้กล้องขนาดเล็กสำหรับเว็บ (Webcam) เพื่อทดแทนและลดต้นทุนเครื่องมืดวัดทางวิทยาศาสตร์” มีวัตถุประสงค์หลัก คือการใช้กล้องขนาดเล็กสำหรับเว็บ หรือเว็บแคม เพื่อทดแทนอุปกรณ์ในห้องทดลองบางอย่างที่อาจมีราคาแพงหรือหาไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไป การใช้เว็บแคมนอกจากจะสามารถลดต้นทุนในการจัดซื้อเครื่องมือได้แล้ว ยังช่วยให้นักเรียนที่มีเว็บแคม สามารถทำการทดลองเองง่ายๆ ได้ด้วยตนเองภายในบ้านอีกด้วย ในการดำเนินโครงงานขั้นแรก การหาตำแหน่งของวัตถุที่สนใจจากภาพนั้นมีด้วยกันหลายวิธี วิธีที่ผู้จัดทำเลือกใช้เป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมกับความรู้ในระดับนี้ คือใช้การแยกสีของวัตถุ โดยให้วัตถุมีสีแตกต่างจากพื้นหลัง ในการทดลองจะใช้แถบสีติดรอบวัตถุหลังจากนั้นจึงให้โปรแกรมประมวลผลหาตำแหน่งวัตถุและบันทึกตำแหน่ง ณ เวลาต่างๆ ไว้ ขั้นต่อมาเป็นการประมวลผลข้อมูลที่ได้ เช่น หากเป็นการทดลองเพื่อหาความเร่งในการตกของวัตถุ เราสามารถนำข้อมูลตำแหน่งของวัตถุ และเวลา มาใช้ในการคำนวณความเร่งในการตกซึ่งเป็นค่าความโน้มถ่วงของโลกได้ หรือหากเป็นการทดลองเกี่ยวกับการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เราก็สามารถนำชุดข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาคาบการแกว่ง, ความถี่ในการแกว่งได้เช่นเดียวกัน ผลจากการทดลองพบว่า ข้อมูลที่ได้ตรงนี้จะแม่นยำกว่าการใช้นาฬิกาจับเวลาตามห้องทดลองทั่วไป ที่ผู้ทดลองจะต้องเป็นผู้กำหนดการจับเวลาเอง แต่จะไม่แม่นยำเท่าเครื่อง Digital Counter