การศึกษาการนำความร้อนด้วยคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธเนษฐ ปราณีนรารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความร้อน เป็นสิ่งสำคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน มนุษย์นั้นใช้ความร้อนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ปรุงอาหาร ทำเครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ แหล่งกำเนิดความร้อนในธรรมชาติเองนั้น ก็มีอยู่มากมาย เช่น จากร่างกายของมนุษย์เองที่ได้สร้างความร้อนขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี จากดวงอาทิตย์ จากใต้พิภพ จากลาวา ฯลฯ ซึ่งสังเกตได้ว่า ความร้อนกับมนุษย์นั้น ไม่อาจจะแยกขาดจากกันได้เลย คงต้องเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวพันกันกับมนุษย์ในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา เราจึงคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสำคัญของความร้อนนั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกิน ซึ่งความร้อนสามารถนำไปสร้างให้เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตรกรรม หรือทุก ๆ อาชีพ ดังนั้นการศึกษาด้านความร้อน จึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ ในวงการวิทยาศาสตร์ของโลก ด้วยเหตุผลนี้เอง ทางผู้นำเสนอจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ อย่างมากมาย ผู้นำเสนอได้แรงบันดาลใจจากความอยากรู้อยากเข้าใจในกลไกการนำความร้อนในธรรมชาติ ในวัสดุต่าง ๆ จึงเกิดเป็นที่มาของโครงงานการศึกษาการนำความร้อนนี้ขึ้น