การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาพร ธิคุณ

  • ยงยุทธ แก้วจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชราภรณ์ อ่อนเส็ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 963 คน ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านกิจกรรม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ในด้านการศึกษา พบว่านิสิตส่วนใหญ่ เมื่อเกิดปัญหาทางด้านการเรียน นิสิตจะมีวิธีแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสำนักหอสมุด ด้านกิจกรรม พบว่านิสิตส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับการเข้าร่วมกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ด้านสังคม พบว่านิสิตส่วนใหญ่เลือกคบเพื่อนที่มีความจริงใจ สามารถช่วยเหลือกันได้และมีวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยการยิ้มแย้ม ทักทายปราศรัย และด้านเศรษฐกิจ พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีรายรับต่อเดือนจากผู้ปกครอง ญาติ สำหรับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับปานกลาง

The study about lifestyle from a sample of 963 students in Naresuan University is conducted in four aspects: academy, activity, society and economy. The results indicated that most students usually solved problems by themselves when they faced difficulties in their studying. In addition, they like to participate in main university activities. For social aspect, most students tended to choose friends who were very sincere in order to help each other. Their human relations began with greeting and smiling. For economic aspect, most students received their monthly income form parent or relative. Student in this sample were moderately satisfied about their lifestyle in Naresuan University.