การเตรียมและสมบัติการดูดกลืนแสงของสีย้อมจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเซนซิไทเซอร์ในเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิสิทธิ์ ตามสีวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดม ทิพราช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยสังเคราะห์TiO2 โครงสร้าง นาโน ขึ้นด้วยวิธี sol gel และฟิล์ม TiO2 โครงสร้างนาโน ถูกสังเคราะห์ด้วยวิธี screen printing บนกระจก TCO ทดสอบโครงสร้างและสมบัติของฟิล์ม TiO2 ด้วยเครื่อง X ray diffraction และเครื่อง Scanning electron microscopy (SEM) สีย้อมไวแสงเตรียมจากน้ำคั้นผลหม่อน(mulberry, Morus alba Linn.) กับน้ำคั้นผลหม่อนผสมสารละลายและกรดต่างชนิดกัน อุณหภูมิที่ต่างกัน ทดสอบค่าการดูดกลืนแสงของฟิล์ม TiO2 ที่ถูกย้อมด้วยสีย้อมไวแสงที่เตรียมได้ด้วยเครื่อง UV visible Spectrometer ทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีย้อมไวแสงที่เตรียมได้พบว่าให้ค่าฟิลล์แฟกเตอร์(fill factor, FF ) และประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน(energy conversion efficiency, η ) เท่ากับ 0.39 – 0.53 และ 0.007% 0.048% ตามลำดับ