การศึกษาเปรียบเทียบกลไกและลักษณะแผงฟันหอยทากบกสกุล Cyclophorus

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไชยารักษ์ ไชยานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาแรดูลาของหอยทากบกที่ทำการเก็บตัวอย่างในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างหอยทากบก ได้แก่ Cyclophorus fulguratus ,Cyclophorus diplochilus Chamalyceaus sp., Rhiostoma samuiense และ Cryptozana siamensis จากการศึกษาแรดูลาโดย ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าสามารถจัดจำแนกหอยทากบกได้ตามลักษณะสูตรฟัน และลักษณะรอยหยักของแรดูลาซึ่งจัดได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ พวกกินพืช คือ Cryptozana siamensis และพวกกินซากเน่าเปื่อย ได้แก่ Cyclophorus fulguratus ,Cyclophorus diplochilus Chamalyceaus sp., Rhiostoma samuiense Abstract: The study of radula that sampling in November 2007 to October 2008 . Sampling land snails 2 family 4 genus 5 species such as Cyclophorus fulguratus, Cyclophorus diplochilus, Chamalyceaus sp.,Rhiostoma samuiense and Cryptozana siamensis. According to education by scanning electron microscope(SEM) found that land snails can identified by their radula . And from education found the machanism of radula