ระบบสารสนเทศผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประทีป ธิสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พริ้มไพร มูลกลาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของระบบสารสนเทศผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าสามารถทำการสืบค้นข้อมูลของผลงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัย ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถแสดงผลข้อมูลทางสถิติของผลงานวิจัยและนักวิจัย มีระบบจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

This research project consisted of the Online Research Information System of Chiang Mai Rajabhat University which used a database website platform. The objectives of the study are to publicize the variety of research information of Chiang Mai Rajabhat University that are useful for study, to be able to search the information of research and researcher through the Internet and to show the statistics of research and researchers, having online database management system. The Online Research Information System can serve as main information on the internet.