โปรแกรมช่วยออกแบบลายถักโครเชต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันรัตน์ สุภาษิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสรี ปานซาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมช่วยออกแบบลายถักโครเชต์ มีวัตถุประสงค์คือการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลายถักโครเชต์ ขอบเขตของโปรแกรมคือ การช่วยออกแบบลายจากภาพ และการออกแบบลายจากลายพื้นฐาน 15 ลาย และการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเส้นไหม ขนาดหัวเข็ม รูปแบบลาย และขนาดของชิ้นงานที่ได้เมื่อนำไปถัก ลายที่สร้างจากโปรแกรมเป็นลายที่ถักในลักษณะผืนผ้า ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมเป็นไฟล์ภาพนามสกุล “.bmp” และ “.jpeg” สามารถนำไปตกแต่งหรือแก้ไขด้วยโปรแกรมแก้ไขภาพทั่วไปและสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้ในการสร้างชิ้นงานฝีมือโดยตรงจากโปรแกรม

Program Crochet Pattern Designer was created by using computer graphic to design crochet patterns. The limits of the program are the patterns which can be designs from pictures, 15 basic patterns and calculating the relation of thread sizes, needle sizes, pattern shapes, and the sizes of handicrafts. The patterns are square patterns. The file extensions are “.bmp” and “.jpeg” so they can be modified or edited in many computer graphic programs. They can also be printed as the patterns to create handicrafts from the program directly.