ศักย์การหมุนทอร์ชันของสารประกอบอีโนเลตส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา

  • สุธีรา ตันติวัฒนกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วุฒิชัย พาราสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาศักย์การหมุนมุมทอร์ชันรอบพันธะ C1–C2 (ω1) และ C2 C3 (ω2)ของสารประกอบคีโตอีโนเลตส์ (keto enolate) X1(C1=O)C2H(C3 O )X2 โดยที่ X1 และ X2 เป็น H, F, Cl และ Br ศึกษาที่หลายระดับของทฤษฏี และหลายระดับของเบซิสเซ็ต นอกจากนั้นยังทำการคำนวณด้วยระเบียบวิธีทฤษฏีเดนซิตี้ฟังก์ชันนัล เพื่อมาเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างที่เสถียรที่สุดของสารประกอบโมโนฮาโลคีโตอีโนเลตส์ ( monohalo keto enolate ) มีมุมทอร์ชันอยู่ที่ ω1 = 180o and ω2 = 0o (s trans E 1 halo 3 oxoprop 1 en 1 olate) ในขณะที่โครงสร้างที่เสถียรที่สุดของฟลูโอโรฮาโลคีโตอีโนเลตส์ ( fluoro haloketo enolate ) มีมุมทอร์ชันอยู่ที่ ω1 = 0o and ω2 = 0o (s cis E fluoro 3 halo 3 oxoprop 1 en 1 olate)ถึงแม้ว่าระเบียบวิธีที่คัดเลือกมาทั้งหมดสามารถศักย์พลังงานในการหมุนที่คล้ายคลึงกันแต่จากการศึกษาพบว่าที่ระเบียบวิธีและเบซิตเซ็ตที่ต่างกันมีผลทำให้ค่าศักย์การหมุนที่คำนวณได้ต่างกัน