สารกันหืนทางเลือกใหม่จากธรรมชาติในน้ำมันพืช

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะดา ตะบูนพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรินทร ชวศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำมันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น น้ำมันถั่วเหลือง ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว มากกว่ากรดไขมันอิ่มตัว จึงทำให้เกิดการเหม็นหืนภายหลังการใช้งานหรือเก็บไว้นานปัจจุบันนิยมเติมสารกันหืนสังเคราะห์ เช่น BHA และ BHT เพื่อยืดอายุน้ำมันพืช อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าสารทั้งสองเป็นสารก่อมะเร็ง จึงได้จำกัดปริมาณสารกันหืนสังเคราะห์ในการใช้งาน งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาหาสารกันหืนชนิดใหม่ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น α mangostin และ γ mangostin จากเปลือกมังคุด pinostrobin จากกระชายเหลือง ศึกษาความสามารถในการต้านการเหม็นหืนด้วยวิธี DPPH และหาค่าเปอร์ออกไซด์