โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วย AI ในมุมมอง 3D

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย แสงสว่างวัฒนะ

  • วรวิทย์ คำสะอาด

  • ปริมวดี ภู่ระโหง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สินชัย กิตติมงคลสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทดลองและสร้างต้นแบบ ในการสร้างระบบควบคุมการเปิดสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ สร้างแบบจำลองรถ ความเร็วของรถ และสุ่มการปล่อยรถเข้าสู่ถนนผ่านแยกการเดินรถ คำนวณระยะรถติดในแยกนั้น ใช้ข้อมูลของแบบจำลองเพื่อเข้าสู่การคำนวณเปิดสัญญาณไฟอย่างเหมาะสมและแสดงการเดินรถผ่านโปรแกรมควบคุมที่สร้างขึ้น ในมุมมองสามมิติ