โปรแกรมรับ-ส่งข่าวสารข้อมูลการจราจรผ่านมือถือShare Traffic Information On Mobile

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิติ ลออธรรม

  • วิสิษฐ์ โพธิ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร เฉลิมสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ข้อมูลข่าวสารของการจราจรนั้น ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่มากก็น้อย เนื่องจากเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น รูปแบบการคมนาคมที่ดีขึ้น ทำให้ในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องอยู่บนถนนกันค่อนข้างเป็นประจำ หรือในยุคที่การคมนาคมมีประสิทธิภาพสูง ตัวผู้คนเองก็ยิ่งต้องการทราบข่าวสารของการจราจรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจราจร อุบัติเหตุ และเหตุการณ์อื่นๆที่สำคัญบนท้องถนน โดยการรับข่าวสารของผู้คนในปัจจุบัน รูปแบบการให้บริการแบบเดิมๆ ก็อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการข่าวสารหรือข้อมูลได้ทันท่วงที ดังนั้นการมีโปรแกรมที่สามารถทำให้ผู้ใช้งาน สามารถเชื่อมโยง ข่าวสารข้อมูลต่างๆของการจราจรได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย ย่อมเป็นวิวัฒนาการใหม่สำหรับการเดินทาง ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถที่จะรับรู้ข่าวสาร สภาพการจราจร และ ปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยให้การวางแผนในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย