การศึกษามุมมองอาชีพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาพร แสงอนุศาสน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชราภรณ์ อ่อนเส็ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษามุมมองอาชีพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ด้าน คือ ด้านความคาดหวังทางอาชีพ ด้านความมั่นใจในการมีอาชีพ และด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ จากนิสิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 701 คน ในด้านความคาดหวังทางอาชีพ นิสิตส่วนใหญ่ สนใจที่จะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์หน่วยงานที่นิสิตสนใจ คือ หน่วยงานรัฐบาล เพราะมีชื่อเสียงและมีความมั่นคง และสถานที่ที่นิสิตต้องการประกอบอาชีพ คือ ที่จังหวัดบ้านเกิดของตนเอง ส่วนในด้านความมั่นใจในการมีอาชีพ นิสิตส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะมีงานทำตรงตามสาขาที่ศึกษา เพราะระดับผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ และด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ พบว่านิสิตมีการเตรียมความพร้อมในระดับปานกลาง

The study of science students’s points of view in their occupation was performed in three aspects; the expectation, confidence and preparation about their careers.701 students were randomly selected.The results indicated that most of respondents want to be scientists and worked in the government sectors, due to their fame and stability. They also wanted to work at their hometowns. For confidence, they were not certain whether they would get jobs corresponding to their major fields, due to low average grades. Finally, science students in this sample moderately prepared for their careers.