การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรวงศ์ Lamiaceae บางชนิด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนา สุวรรณวิชนีย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รองเดช ตั้งตระการพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้ดำเนินการขึ้นเพื่อตรวจสอบฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากสมุนไพรวงศ์ Lamiaceae 5 ชนิด โดยวิธีการสกัดด้วยเอทานอล ที่มีต่อเชื้อแบคทีเรีย 6 สายพันธุ์ คือ Escherichia coli,Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus group A และ Streptococcus group B โดยวิธี agar disc diffusion ผลการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสมุนไพรวงศ์Lamiaceae พบว่า ยี่หร่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 6 สายพันธุ์ได้ดีที่สุด โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Streptococcus group B โดยมีขนาด inhibition zone 19 ± 0.29 มิลลิเมตร และสะระแหน่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้น้อยที่สุด จากผลการทดลองที่ได้สามารถที่จะนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรวงศ์ Lamiaceae ไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นสารในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่อไปได้

This study was performed to evaluate the antibacterial activity of ethanol extracted solution from some medical plants belonging to Lamiaceae against six bacterial species; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus group A,Streptococcus group B. The agar disc diffusion method was used to establish. The ethanol extracts of Tree Basil was presented the largest antimicrobial activity. It was shown to posses antibacterial activity against Streptococcus group B with 19 ± 0.29 mm diameter inhibition zones. On the other hand Kitchen Mint was presented the least antimicrobial activity. The application of ethanol extracted solution in bacteriostatic property can develop in the future.