การออกแบบ และทดสอบ SCAR ไพรเมอร์สำหรับกล้วยไม้รองเท้านารีเมืองกาญจน์ (Paphiopedilum parishii (Rchb. f.) Pfitz.)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อารตีย์ อรุณเกษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งรัจน์ วังศพ่าห์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum เป็นกล้วยไม้ที่สามารถพบได้ทั่วโลกรวมถึงป่าเขตร้อนของประเทศไทย ทั้งยังได้รับความสนใจในการนำมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ทั้งในแง่การอนุรักษ์และการค้าในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการออกแบบ และทดสอบ SCAR ไพรเมอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุลในการบ่งชี้กล้วยไม้รองเท้านารีเมืองกาญจน์ (Paphiopedilum parishii (Rchb. f.) Pfitz.) โดยนำลำดับเบสของแถบmonomorphic ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค High Annealing Temperature Randomly Amplified Polymorphic DNA (HAT RAPD) มาออกแบบได้ SCAR ไพรเมอร์ 5 คู่ เมื่อนำไพรเมอร์ดังกล่าวมาทดสอบเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้ genomic DNA ของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum ที่พบในประเทศไทยจำนวน 11 ชนิด พบว่า เกิดแถบดีเอ็นเออย่างจำเพาะกับกล้วยไม้รองเท้านารีเมืองกาญจน์ (P. parishii (Rchb. f.) Pfitz.) เพียงชนิดเดียวเมื่อใช้ SCAR ไพรเมอร์ MKJF1, MKJB4 และ MKP08F1, MKP08B2 ซึ่งออกแบบมาจากลำดับเบสของแถบ monomorphic ที่เกิดจากการทำ HAT RAPD ด้วยไพรเมอร์แบบสุ่ม OPJ13 และ OPG08ตามลำดับ ส่วนไพรเมอร์คู่อื่นๆเกิดแถบดีเอ็นเอกับกล้วยไม้รองเท้านารีทุกชนิดที่ทดสอบ Abstract: Lady’s slippers of the genus Paphiopedilum can be found in many parts of the world including the tropical forests of Thailand. The present study was aimed to develop SCAR primers to uniquely identify Paphiopedilum parishii (Rchb. f.) Pfitz. The primers were designed from the DNA sequence of monomorphic bands derived from High Annealing Temperature Randomly Amplified Polymorphic DNA (HAT RAPD) analysis of the genomic DNA of P. parishii. The total of 5 SCAR primer pairs were generated and subsequently tested with the genomic DNA of eleven endogenous Lady’s slippers of Thailand. Only two SCAR primer pairs MKJF1, MKJB4 and MKP08F1, MKP08B2 were generated from the DNA sequence of monomorphic bands of the HAT RAPD analysis using the arbitrary primer OPJ13 and OPG08 respectively, produced a single specific band only with the genomic DNA of P. parishii. The rests yielded a single band across all species tested.