การสำรวจความหลากหลายของไลเคนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • แสงรวี รุณวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความหลากหลายของไลเคนและใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี้ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2550 โดยคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจำนวน 4 หมู่บ้านรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้แก่ บ้านสบเมาะ บ้านสบจาง บ้านปางป๋วยและบ้านดง สุ่มเลือกต้นมะม่วง (Mangifera indica L.) หมู่บ้านละ 6 ต้น สำรวจความถี่ของจำนวนไลเคนที่พบในแต่ละต้นโดยใช้ grid frame ขนาด 20 x 50ตารางเซนติเมตร วางทาบบนลำต้นมะม่วง ผลการศึกษาพบไลเคน 25 ชนิด แต่สามารถจำแนกชนิดได้ 14 ชนิดและไม่สามารถจำแนกชนิดได้ 11 ตัวอย่าง พบว่าบ้านสบเมาะซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้ามีค่าดัชนีความหลากหลายต่ำสุดคือ 2.14 ในขณะที่บ้านดงมีค่าดัชนีความหลากหลายสูงสุดคือ 2.51นอกจากนี้ยังพบว่าไลเคน Dirinaria picta Chrysothrix xanthina ไลเคนในวงศ์ Graphidaceae และไลเคนกลุ่มครัสโตสที่ไม่สร้าง fruiting body (sterile crust)เป็นไลเคนที่พบได้ทั่วไปในทุกบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยเมื่อเปรียบเทียบจำนวนของไลเคนกลุ่ม foliose กับ crustose พบว่าทุกพื้นที่ศึกษามีจำนวนไลเคนกลุ่ม crustose มากกว่ากลุ่ม foliose และพบไลเคนกลุ่ม foliose บางชนิดที่มีการฟอกขาว ได้แก่ Dirinaria picta Hyperphyscia adglutinata และ Pyxine cocoes ซึ่งพบในทุกพื้นที่ศึกษา โดยพบ ความถี่รวมของการฟอกขาวสูงสุดที่บ้านปางป๋วย ในขณะที่บ้านดงพบความถี่การฟอกขาวน้อยที่สุด