การคัดเลือกเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีความสามารถในการบุกรุกแตกต่างกันโดยการกระตุ้นของ HGF

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลแมน ชูแสงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การบุกรุกเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของมะเร็ง ในการศึกษาครั้งนี้เราได้เลือก KKU M213 ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีความสามากในการบุกรุกสูงเมื่อถูกกระตุ้นด้วย hepatocyte growth factor(HGF) เพื่อที่จะศึกษากลไกการควบคุมการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยเราคัดเลือกได้ 4กลุ่มย่อย ที่มีความสามารถในการบุกรุกต่ำ และ3 กลุ่มย่อยที่มีความสามารถในการบุกรุกสูง จากนั้นได้ทำการศึกษา ความสามารถการบุกรุกและการเจริญเติบโตของแต่ละกลุ่มย่อย พบว่า ในกลุ่มย่อยที่มีความสามารถในการ บุกรุกสูงได้แสดงให้เห็นว่าสามารถบุกรุกได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งทั้งที่ไม่กระตุ้นและถูกกระตุ้นด้วยHGF แต่ไม่พบความแตกต่างในความสามารถในการเจริญเติบโตเมื่อถูกกระตุ้นด้วยHGF เนื่องจากมีรายงานว่า MAPK เป็นsignaling protein ที่ควบคุมการบุกรุกของมะเร็งเมื่อถูกกระตุ้นด้วย HGF เราจึงทำการศึกษาในระดับphosphorylationของMAPK พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างระดับphosphorylationของ MAPK และ การบุกรุกของเซลล์ ในการศึกษาครั้งนี้เราได้ทำการคัดเลือกเซลล์ที่มีความสามารถต่างกันในการบุกรุก ซึ่งสามารถนำไปศึกษาต่อถึงกลไกการควบคุมการบุกรุกของเซลล์มะเร็ง Abstract: Invasion is a critical property of cancer. In this study, we used KKU M213 cells, cholangiocarcinoma cell line, which are highly invasive in response to hepatocyte growth factor (HGF). In order to investigate the mechanism regulating invasion in cholangiocarcinoma, we selected subpopulation of the cell line with different invasive phenotypes. 4 subpopulations with low invasive phenotype and 3 with high invasive phenotype were selected and analyzed for invasive and proliferative abilities. All the high invasive subpopulations showed greater invasive ability than low invasive subpopulations both in the presence and absence of HGF, while no difference between proliferative responses was observed. Since, MAPK is the main signaling protein that has been reported to regulate HGF induced invasiveness, the levels of MAPK phosphorylation were investigated and correlated with their invasiveness. However, we did not see the correlation between MAPK phosphorylation levels and cell invasiveness. Here,we successfully selected cell population with different invasive abilities, which should be a useful model for further investigation of the mechanism of cell invasion.