การคัดเลือกเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแคดเมี่ยม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทดลองนี้ได้ทำการคัดเลือกเชื้อราจากดินในพื้นที่ที่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมสูง (0. 15 – 56.90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน) ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากการศึกษาพบว่ามีเชื้อราที่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีแคดเมียม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งหมด 20 ชนิด ในจำนวนนี้มีเชื้อรา 3 ชนิดที่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีแคดเมียม 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเชื้อรา HTSRB1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแคดเมียมออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ (Potato Dextrose Broth) จากการจัดจำแนกชนิดของเชื้อรา HTSRB1 สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นเชื้อราในสายพันธุ์ Paecilomyces lilacinus เชื้อรานี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดแคดเมียมออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อและเติบโตได้ดีที่สุดที่ระดับ pH 6.0 และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยสามารถกำจัดแคดเมียมออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อได้มากถึงร้อยละ 47.73 ภายใน 7 วัน นอกจากนี้ยังพบว่ากลไกการกำจัดแคดเมียมของเชื้อรานี้เกิดจากการดูดซึมเข้าสู่เซลล์มากกว่าการดูดซับไว้ที่ผนังเซลล์ด้านนอก Fungi were isolated from high cadmium (Cd) contaminated soil (0.15 – 56.90 mg kg 1) collected from Mae Sod District, Tak Province, Thailand. Twenty isolates from the screening could grow in 50 mg Cd l 1 environment. Three out of these were able to survive in the condition with high Cd concentration (1,000 mg Cd l 1). From the study, the strain HTRSB1 had the highest capability in cadmium removal from the medium (Potato Dextrose Broth). This strain was identified as Paecilomyces lilacinus. Its highest capability in Cd removal was shown in the condition of pH 6.0 and temperature 27 °C. In this condition, 21.71 47.73 % of Cd was able to be removed from medium within 7 days. This study revealed that Cd could be absorbed by the cell rather than adsorbed on the cell surface.