โฟลอินเจคชันอะนาลิซิสที่ใช้คัลเลอริมิเตอร์อย่างง่ายที่สร้างขึ้นเองสำหรับการหาปริมาณความต้องการ ออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทพร มูลรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้พัฒนาวิธีหาปริมาณความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี) แบบใหม่ โดยใช้ระบบ โฟลอินเจคชันที่ใช้คัลเลอริมิเตอร์อย่างง่ายที่สร้างขึ้นเองเป็นเครื่องตรวจวัด โดยระบบดังกล่าวจะ วิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตที่เหลือจากการออกซิไดซ์ สารประกอบอินทรีย์ในน้ำตัวอย่าง โดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างโพแทสเซียมไดโครเมต กับ 1,5 ไดฟีนิลคาร์บาไซด์ ซึ่งจะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีชมพู สามารถตรวจวัดโดยใช้คัลเลอริมิเตอร์ที่สร้างขึ้น ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่หาได้พบว่าให้กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรงในช่วง 10 60 μM โพแทสเซียมไดโครเมต (y=1077x + 0.0061; R2 = 0.9999) และเมื่อทดลองวิเคราะห์ค่าซีโอดีของน้ำตัวอย่างโดยเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานพบว่าให้ผลสอดคล้องกันโดยไม่มีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ Abstract: A new method for the determination of chemical oxygen demand (COD) was developed. It is based on flow injection system with utilizing of a simple home made colorimeter as a detector. The system determines an excess amount of potassium dichromate which is used in oxidation of organic compounds in water sample. The reaction between potassium dichromate (K2Cr2O7) and 1,5 dipenylcarbazide (DPC), reducing a pink color complex which could be detected by the colorimeter was utilized. Under the optimum condition, a linear calibration graph in range of 10 60 μM K2Cr2O7 (y = 1077x + 0.0061; R2 = 0.9999) was obtained. In application of the method for determination of COD of water sample, the results obtained are correlated well with those from the standard method, did not statistic different.