โฟลอินเจคชันอะนาลิซิสที่ใช้คัลเลอริมิเตอร์อย่างง่ายที่สร้างขึ้นเองสำหรับการหาปริมาณความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทพร มูลรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้พัฒนาวิธีหาปริมาณความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี) แบบใหม่ โดยใช้ระบบ โฟลอินเจคชันที่ใช้คัลเลอริมิเตอร์อย่างง่ายที่สร้างขึ้นเองเป็นเครื่องตรวจวัด โดยระบบดังกล่าวจะ วิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตที่เหลือจากการออกซิไดซ์ สารประกอบอินทรีย์ในน้ำตัวอย่าง โดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างโพแทสเซียมไดโครเมต กับ 1,5 ไดฟีนิลคาร์บาไซด์ ซึ่งจะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน สีชมพู สามารถตรวจวัดโดยใช้คัลเลอริมิเตอร์ที่สร้างขึ้น ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่หาได้พบว่าให้กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรงในช่วง 10 60 µM โพแทสเซียมไดโครเมต (y = 1077x + 0.0061; R2 = 0.9999) และเมื่อทดลองวิเคราะห์ค่าซีโอดีของน้ำตัวอย่างโดยเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานพบว่าให้ผลสอดคล้องกันโดยไม่มีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ