สมบัติทางรีโอโลยีและการขึ้นรูปแบบท่อของพอลิ(แอล-แลคไทด์-โค-แคโพรแลคโทน) โคพอลิเมอร์ สำหรับใช้เป็นท่อนำเส้นประสาทที่สลายตัวทางชีวภาพ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา แซ่เฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินิตา บุณโยดม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยคือการพัฒนาท่อนำเส้นประสาทตัวใหม่ซึ่งมีคุณภาพสูงเพียงพอและต้นทุนต่ำสำหรับการซ่อมแซมเส้นประสาทในประเทศไทย งานวิจัยเริ่มจากการสังเคราะห์พอลิ(แอล แลคไทด์ โค แคโพรแลคโทน) อัตราส่วน 50:50 โมลเปอร์เซ็นต์ โดยการพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงและขึ้นรูปเป็นท่อขนาดเล็กโดยวิธีการจุ่มและการรีดขณะหลอม วิธีการจุ่มสามารถผลิตท่อที่มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายยาง ขนาดสม่ำเสมอและควบคุมได้แม้ว่าต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลามาก วิธีการการรีดขณะหลอมจะผลิตได้เร็วกว่า ได้ท่อที่มีความยาวมากขึ้น เป็นวิธีที่สะดวกและง่าย และสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ได้ทำการออกแบบแม่พิมพ์มีลักษณะคล้ายท่อที่เหมาะสมและศึกษาความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางรีโอโลยีของวัสดุเพื่อนำไปปรับปรุงการขึ้นรูป