การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม pendulum ในสองมิติ(The Motion of 2 Dimension Pendulum)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการเคลื่อนที่ลูกตุ้ม pendulum ในหนึ่งมิติเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งปัญหาในหนึ่งมิติลูกตุ้มจะมีความเร็วเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียว ในโครงงานชิ้นนี้ได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม pendulum ที่มีการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ โดยที่ลูกตุ้มจะมีแรงอีกแรงหนึ่งในทิศทางที่ตั้งฉากกับแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกและเส้นเชือก ทำให้ความเร็วของลูกตุ้มจะมี 2 ทิศทาง ซึ่งความเร็วสองตัวนี้ตั้งฉากซึ่งกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสมการการเคลื่อนที่ย่อมเปลี่ยนไปจากใน 1 มิติด้วย และการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มในแต่ละรอบนั้นยังมีโอกาสที่จะกลับมาซ้ำรอบเดิมได้อีก ซึ่งคล้ายกับปัญหาในหนึ่งมิติที่เป็น Simple Harmonic Motion และได้ทำการหาสมการการเคลื่อนที่และปัจจัยที่มีผลทำให้ลูกตุ้ม pendulum มีการเคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิม จากการศึกษาตรงนี้จะทำเข้าใจถึงพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม pendulum ได้มากขึ้น ยังผลให้ได้สมการทีครอบคลุมการเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ