ธูปอโรมาจากกากใบชาเขียว (Aromatic Sticks from Green Tea Refuse)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชฎาภรณ์ ดอกแย้ม

  • ปุญญพัฒน์ ศักดิ์สุภาพชน

  • ฟารีดา แสงศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุษา จีนเจนกิจ

  • จิตรี โพธิมามกะ

  • จิติวัฒน์ ยวงเกตุ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องธูปอโรมาจากกากใบชาเขียว มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาธูปอโรมาจากกากใบชาเขียว และศึกษาคุณสมบัติของธูปอโรมาที่ได้พัฒนาขึ้น โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ตอนที่หนึ่ง พัฒนาธูปอโรมาจากกากใบชาเขียว ตอนที่สอง ศึกษาคุณสมบัติของธูปโรมา ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยทำการวิเคราะห์หาปริมาณความร้อน ปริมาณความชื้น และสำรวจความพึงพอใจต่อกลิ่นและคุณลักษณะของธูปอโรมาจากกากใบชาเขียว จากการศึกษาได้พัฒนาธูปอโรมาจากกากใบชาเขียว 3 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นใบชาเขียวแท้ กลิ่นใบชาเขียวผสมน้ำมันหอมกลิ่นชาของลอท์ฟกับผงมะกรูด และกลิ่นใบชาเขียวผสมน้ำมันหอมกลิ่นชาของไดโซะและผงมะกรูด และจากการวิเคราะห์คุณสมบัติของธูปอโรมาพบว่า ค่าความร้อนของธูปอโรมาจากกากใบชาเขียวให้ความร้อนเฉลี่ย 6,286.22 แคลอรีต่อกรัม มีค่าความชื้นเฉลี่ย 7.49 % กลิ่นที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือ กลิ่นจากกากใบชาเขียวผสมน้ำมันหอมกลิ่นชาของไดโซะและผงมะกรูด รองลงมาคือ กลิ่นจากากใบชาเขียวผสมน้ำมันหอมกลิ่นชาของลอท์ฟกับผงมะกรูด และกลิ่นใบชาเขียวแท้ตามลำดับ ด้านคุณลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ได้รับคะแนนการประเมินมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ทุกรายการ ผลการทดลองดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากากชาเขียวต่อไปในอนาคต