พจนานุกรมสำหรับผู้พิการโดยอาศัยเทคนิคการค้นคืนและสั่งงานด้วยเสียง Dictionary for Disabled Person using Speak Command and Retrieval Technique

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุรีภรณ์ วรวิชวงค์

  • นัชชาพร แก้วทับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้นำเทคโนโลยีเสียงได้แก่ การรู้จำเสียงพูดและการสังเคราะห์เสียงมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมพจนานุกรมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการหาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษแก่ผู้พิการ โดยจะมีการรู้จำคำสั่งเป็นภาษาไทย และรู้จำคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ การค้นคืนความหมายมีให้เลือกแสดงออกมาได้ 2 แบบคือ แบบข้อความและแบบเสียง ในส่วนแบบเสียงนั้นใช้การสังเคราะห์เสียงซึ่งผู้ที่พิการทางสายตาสามารถรับรู้ความหมายคำศัพท์คำนั้นๆ ได้ โปรแกรมทั้งหมดสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยเสียง นอกจากนี้แล้วโปรแกรมยังสามารถทำงานได้อุปกรณ์รับเข้าที่เป็นคีย์บอร์ด และเมาส์ทำให้โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและผู้พิการบางประเภท This project use speech recognition and speech synthesis with dictionary program provided convenience for disabled person and normal user to find the meaning of English word. In the program use Thai speech to control program and use English speech for find meaning of word. the result show in two form, text or speech. For normal user can use keyboard and mouse to control the program.