ผลของ 1- MCP ต่ออายุการปักแจกันของกล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์ Mokara Jairuk Gold

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพิมล หงษ์เหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลนาถ อบสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1 – methycyclopropene (1 – MCP) ยับยั้งการทำงานของเอทธิลีนในพืชได้หลายชนิด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสาร 1 – MCP ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้มอคคาร่า ใจรัก โกลด์ โดยทำการเก็บเกี่ยวช่อดอกในระยะที่มีดอกตูมประมาณ 2 – 5 ดอก หลังจากนั้นทำการบรรจุช่อดอกลงในถังพลาสติกที่ปิดสนิทและรมช่อดอกด้วยสาร 1 – MCP ที่ระดับความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม) , 250 , 500 และ 1,000 นาโนลิตรต่อลิตร เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นย้ายช่อดอกออกมาปักในน้ำกลั่นและวางไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่า ช่อดอกกล้วยไม้ที่รมสาร 1 – MCP ทุกความเข้มข้นสามารถชะลอการเหี่ยวและร่วงของดอกย่อยโดยมีอายุการใช้งานนานกว่าชุดควบคุมแต่ไม่มีความต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือการรม 1 – MCP ที่ความเข้มข้น 250 , 500 และ 1,000 นาโนลิตรต่อลิตร มีอายุการใช้งานนานกว่าชุดควบคุม 1 methylcyclopropene (1 MCP) gas inhibits ethylene action in plants. The objective of this study was to investigate effect of 1 MCP on the postharvest quality and displayed life of Mokara Jairuk Gold . Sprays of Mokara Jairuk Gold with 2 5 flower buds were harvested . They were placed in sealed plastic containers and fumigated with 1 MCP at 0 (control) , 250 , 500 and 1,000 nl/l for 1.5 h at 25 °C , and then held in distilled water. Sprays treated with 1 MCP had longer displayed life (compared to the control) but the difference between treatments was not significant.