ระบบการรู้จำภาพอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Thai-English Braille Recognition System

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล ลิ้มวรรณดี

  • สุรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้พิการทางสายตาจำนวนมากได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษามากขึ้น และผู้พิการเหล่านี้ก็แสดงศักยภาพของตนเองออกมาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนนิยาย บทกลอน บทความ หรือแม้กระทั่งเอกสารทางวิชาการ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้มีการออกแบบ และพัฒนาระบบสำหรับการถอดความอักษรภาพเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งระดับ 1 และระดับ 2 ให้เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ผู้คนทั่วไปอ่านได้โดยง่าย เนื่องจากผู้พิการทางสายตาใช้เอกสารอักษรเบรลล์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทำให้ความคิดของผู้พิการถูกปิดกั้นด้วยข้อจำกัดของภาษา ซึ่งระบบนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้พิการได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งอธิบายข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นและไม่ต้องกังวลกับปัญหาด้านการสื่อสารอีกต่อไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีสายตาปกติทั่วไปได้ทราบถึงความคิดของผู้พิการเหล่านั้นอีกด้วย Nowadays many blinds have been educated, therefore they can show their capability in many fields such as writing stories, poem, articles, even academic reports and papers. Due to the difference alphabets that is used in writing, it is the limitation that blinds can not show their capability to the general public. So, our team has designed and develop. The Thai English Braille Recognition System which is used to translate from 1 and 2 level of either Thai and English braille to general alphabets. This system will help blinds to express their idea or opinion for general public to acknowledge.