การพัฒนาส่วนประกอบของแมมโบสำหรับสถานศึกษา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรศักดิ์ ทิพย์พิมล

  • มณีนุช มุ่งหมาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา พังสุบรรณ

  • จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาส่วนประกอบของแมมโบสำหรับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบของแมมโบสำหรับจัดการข้อมูลของสถานศึกษาในด้านระบบบุคลากร/อาจารย์ ระบบข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา และระบบสารสนเทศ ระบบดังกล่าว ครอบคลุมผู้ใช้งานจำนวน 2 กลุ่ม คือ สถานศึกษา และบุคลากร/อาจารย์ วิธีการดำเนินการอาศัยหลักการของ วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยใช้โปรแกรม Mambo Open Source และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการนำระบบที่พัฒนาไปใช้งานจริงพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการทำงานของระบบในด้านความคล่องตัวสูง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี