วิวัฒนาการตามเวลาของ ion – acoustic soliton เชิงระนาบภายใต้สนามแม่เหล็กอย่างอ่อน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไมเคิล อลัน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Soliton เป็นผลเฉลยแบบหนึ่งของ nonlinear partial differential equation มีลักษณะเป็นtravelling wave ที่มีขอบเขตจำกัดและรักษาโครงสร้างได้ดี จากการศึกษาความเสถียรของ ion – acoustic soliton เชิงระนาบ เมื่อมีการรบกวนในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น ภายใต้สนามแม่เหล็กอย่างอ่อน โดยใช้ numerical method พบว่า soliton เชิงระนาบจะมีความเสถียร ถ้าสนามแม่เหล็กอ่อนมาก หรือความยาวคลื่นของการรบกวนมีขนาดเล็กพอ