การสร้างอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์คลื่นสั่นสะเทือนเสียงพูด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมณฑน์ ธานีมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวลิต โอฬาพิริยกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์คลื่นสั่นสะเทือนเสียงพูด โดยใช้ฝาตรวจหูฟังทางการแพทย์แปลงคลื่นสั่นสะเทือนที่ตำแหน่งผิวลำคอเป็นสัญญาณเสียงในอากาศ ก่อนตรวจจับด้วยคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน แล้วขยายสัญญาณก่อนการวิเคราะห์สเปกตรัมด้วยเครื่องมือเสมือนที่พัฒนามาจากโปรแกรมแลปวิว โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สร้าง ทำการวัดและวิเคราะห์คลื่นสั่นสะเทือนของเสียงพูดคำสระและคำพยัญชนะภาษาไทย พบว่าโดยทั่วไปเครื่องมือทำงานได้ดี และสเปกตรัมของเสียงพูดคำสระและคำพยัญชนะภาษาไทย ที่วัดวิเคราะห์ได้มีความสอดคล้องกับทฤษฎี แต่มีปัญหาบ้างเมื่อใช้วัดและวิเคราะห์คลื่นสั่นสะเทือนของเสียงพูดคำสระที่มีเสียงสั้น อาทิ เสียง “สระ อะ” และ “สระ อิ” เป็นต้น