วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในเครื่องสำอาง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณชมน รุ่งใสวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรวรรณ ทิพย์มณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักชนิดต่าง ๆ เช่น แคดเมียมและตะกั่ว ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรีแบบใช้เปลวไฟ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายของผู้บริโภค จำนวน 7 ตัวอย่าง ซึ่งมีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปในร้านค้าเขตเทศบาลนครยะลา แบ่งเป็นประเภทครีมทาหน้า 5 ตัวอย่าง (A, B, C, D และ E) และลิปสติกจำนวน 2 ตัวอย่าง (F และ G) ทำการชั่งตัวอย่างหนัก 1.5 กรัม นำไปย่อยแบบเปียกด้วยกรดไนตริกและกรดไฮโดรคลอลิก เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์หาปริมาณ พบว่าตัวอย่างชนิด A, B, C, D, E, F และ G มีปริมาณตะกั่วปนเปื้อนเท่ากับ 1.27, 1.44, 1.67, 4.92, 2.45, 2.26 และ 3.30 พีพีเอ็ม และพบปริมาณแคดเมียมปนเปื้อนเท่ากับ 1.12, 1.18, 1.04, 1.90, 1.48, 1.44 และ 1.90 พีพีเอ็ม ตามลำดับ โดยตัวอย่าง D มีปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากที่สุด 2 ชนิด คือ ตะกั่วและแคดเมียม และตัวอย่าง G มีปริมาณแคดเมียมมากที่สุด ซึ่งค่าที่ตรวจพบเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครื่องสำอางของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9 (พศ. 2536) ยังอยู่ในช่วงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค Quantitative analysis of heavy metals (Cd and Pb) in favourite cosmetic of consumer in yala municipality area by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry technique. Total 7 samples to separate cream 5 samples (A, B, C, D and E) and lipstick 2 samples (F and G). Sample is digested by wet digestion. Accurately weight 1.5 g sample and add 10 mL. conc. Hydrochloric acid. Incubate for 24 hours at ambient temperature. Product of sample A, B, C, D, E, F and G have obtained for Pb 1.27, 1.44, 1.67, 4.92, 2.45, 2.26 and 3.30 ppm . And obtained for Cd 1.12, 1.18, 1.04, 1.90, 1.48, 1.44 and 1.90 ppm respectively. The sample type D has mostly of Pd and Cd. And The sample type G has mostly of Cd. Result indicates that these cosmetics are relatively safer to use when compared to the standard cosmetics of healthy.