คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและCRS in Southeast Asia International Center for Biotechnology Mahidol University