การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดเฟรูลิคในข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำทิพย์ หนูนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ออนจิลา บัวประเสริฐ

  • นันทนา ศรีพันลม

  • ณิชา ศิลาจันทร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดเฟรูลิคในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ใช้คอลัมน์ Inertsil C8 3 ขนาด 4.6x250 มิลลิเมตร เฟสเคลื่อนที่เป็นสารผสมของอะซีโตไนไตรล์กับกรดออโทฟอสฟอริค 0.1 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 70:30 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9965 ค่าขีดความเข้มข้นต่ำสุดของการวิเคราะห์เท่ากับ 0.01ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาปริมาณกรดเฟรูลิคในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว พบว่าในสารสกัดข้าวโพดหวานมีปริมาณกรดเฟรูลิคเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 0.930 – 2.485 ไมโครโมลต่อตัวอย่างข้าวโพด 100 กรัม แต่ไม่พบสารดังกล่าวในข้าวโพดข้าวเหนียวเมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC จากผลการทดสอบความแม่นและความเที่ยงของประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ได้ร้อยละการกลับคืนเท่ากับ 99.17 และมีร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ 2.456