ป่านิทรา Sleeping Forest

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลิษา ขับผักแว่น

  • อรพรรณ ภู่ระย้า

  • เกศินี ศุภกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไตรรัตน์ ม้ามงคล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมป่านิทราเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดใช้โดยทั่วไป เป็นสื่อเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหันมาอนุรักษ์มากขึ้น และรณรงค์ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าลดลง โดยจะแฝงข้อคิดและคติเตือนใจ สอดแทรกเอาไว้ในโปรแกรม เกมส์ป่านิทรา คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยรณรงค์ให้มีการปลูกป่ามากขึ้น